Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Regeringen tillsätter utredning om ekobrottshanteringen

Utredaren ska bedöma om Ekobrottsmyndigheten bör ta ansvar för ekobrottshantering i hela landet.

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en utredning som ska se över rättsväsendets hantering av ekonomisk brottslighet.

Ansvaret för att utreda misstänkt ekonomisk brottslighet och besluta om åtal är i dag delat mellan Ekobrottsmyndigheten å ena sidan och Åklagarmyndigheten och polismyndigheterna å andra sidan. Utredaren ska bedöma om bekämpningen av ekonomisk brottslighet kan bli mer effektiv och rättssäker genom att all polis- och åklagarverksamhet avseende ekobrott koncentreras till Ekobrottsmyndigheten.

I uppdraget ingår också att utvärdera hur myndigheterna samverkar för att bekämpa ekonomisk brottslighet och, om det bedöms vara motiverat, föreslå förändringar i verksamheten.

Till utredare har lagmannen Stefan Strömberg utsetts. Stefan Strömberg har tidigare bland annat tjänstgjort som rikspolischef, generaldirektör för Domstolsverket och expeditionschef vid Justitiedepartementet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2011.