Migrationsverkets rutiner för att bedöma offentliga biträdens lämplighet är rättsligt genomtänkta, men för att vara godtagbara måste beslut om att förklara någon olämplig också kunna överklagas. Det skriver justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger i ett beslut.

Bakom JO-anmälan står en advokat som fått besked från Migrationsverket om att han inte anses lämplig som offentligt biträde i utlänningsärenden, och därför inte kommer att förordnas som detta.

JO Axberger konstaterar i sitt beslut att det ligger i Migrationsverkets uppdrag att bedöma lämpligheten hos de ombud som förordnas som offentliga biträden. JO anser också att verkets rutiner för att bedöma lämpligheten är bra. Däremot är det enligt JO inte acceptabelt att verket förklarar en person som uppfyller de formella kraven på ett biträde som olämplig, utan att detta beslut kan överklagas.

Det finns idag inget lagstöd för hur sådana formliga beslut ska fattas. JO har därför sänt sitt beslut också till berörda lagstiftningsinstanser.

Advokatsamfundet har redan tidigare på problemen med Migrationsverkets så kallade svartlistning av biträden, bland annat i ett brev till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson den 17 mars 2009. I brevet skriver generalsekreterare Anne Ramberg bland annat att: ”När det gäller talerätten för offentliga biträdet vid avslag på begäran om offentligt biträde och vid beslut om entledigande av offentligt biträde kan man enligt Advokatsamfundets mening på goda grunder ifrågasätta det rimliga i och även om det är korrekt att dessa beslut endast är överklagbara för den enskilde och inte för det offentliga biträdet. Detta inte minst med hänsyn till de förödande verkningar sådana beslut kan få för advokater som huvudsakligen ägnar sig åt uppdrag inom utlänningsrätten.”

Läs JO:s beslut!

Läs Advokatsamfundets brev till Dan Eliasson!