Från och med den 1 augusti gäller nya regler om ersättning för expropriation och andra åtgärder där fastigheter tas i anspråk med tvång.

I och med de nya reglerna upphävdes den så kallade presumtionsregeln för ersättningen. Regeln innebar att ersättningen har bestämts till ett lägre värde än fastighetens marknadsvärde när marknadsvärdet har stigit på grund av förväntningar på att fastigheten ska få användas på ett nytt, tidigare otillåtet sätt. Förväntningsvärden ersätts i större utsträckning än tidigare.

Toleransavdrag från ersättningen avskaffas. Tidigare har sådana avdrag gjorts, eftersom fastighetsägaren har ansetts få tåla vissa följder av expropriationen utan ersättning. De motsvarande toleransavdragen vid ersättning för miljöskada enligt miljöbalken avskaffas också.

Genom ett schablonpåslag på ersättningen med 25 procent av marknadsvärdet är avsikten att hänsyn ska tas till vilket belopp ägaren skulle vara beredd att sälja fastigheten för frivilligt.

Läs mer om de nya reglerna i regeringens proposition Ersättning vid expropriation (prop. 2009/10:162) och i civilutskottets betänkande 2009/10:CU21.