Den europeiska advokatorganisationen CCBE har presenterat tio rekommendationer om rättshjälp för EU-institutionerna och medlemsstaterna:

1. Hantera rättshjälp som en grundläggande rättighet som garanterar rätten till domstolsprövning och till ett effektivt försvar åt alla oavsett hemvist och nationalitet

2. Skapa en särskild post i EU:s budget för ett europeiskt rättshjälpsprogram och för rättshjälpsprogram i medlemsstaterna

3. Uppmärksamma särskilt hjälp till brottsmisstänkta och till särskilt utsatta grupper

4. Trygga rättshjälp för alla rättsområden, för alla jurisdiktioner och för alternativ konfliktlösning, inklusive advokathjälp på alla stadier i processen

5. Garantera rättshjälp för extrakostnader vid gränsöverskridande rättegångar

6. Anta gemensamma minimistandarder för rättshjälp inom EU

7. Sprid information till medborgarna om hur de kan få rättshjälp

8. Främja möjligheterna att söka rättshjälp på elektronisk väg

9. Erkänn advokaternas nödvändiga roll i rättsprocessen, särskilt genom att betona advokatsamfundens egen tillsyn och kvalitetssäkring

10. Stöd utbildning för advokater som erbjuder rättshjälp

Läs CCBE:s rekommendationer i sin helhet (engelska)

Läs CCBE:s rekommendationer i sin helhet (franska)