Navi Pillay mottar priset från Advokatsamfundets generalsekreterare Anne ramberg
Navi Pillay mottar priset från Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg

– Jag är stolt och tacksam över att motta 2010 års Stockholm Human Rights Award, och jag accepterar priset också för alla mina kolleger på kommissionärens sekretariat. Deras arbete för mänskliga rättigheter gör mig stolt varje dag.

Det sa 2010 års mottagare av Stockholm Human Rights Award, FN:s kommissionär för de mänskliga rättigheterna, Navanethem (Navi) Pillay när hon igår tisdag den 30 november mottog priset.

Pillay tilldelades priset, det andra i ordningen, ”för sitt livslånga arbete för att främja rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, och för sin roll i utvecklandet av en banbrytande rättspraxis för att våldtäkter ska bedömas som folkmord”.

Advokatsamfundets ordförande Tomas Nilsson hälsar välkommen
Advokatsamfundets ordförande Tomas Nilsson hälsar välkommen

Drygt 70 inbjudna gäster från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten deltog vid tisdagens prisceremoni i Advokatsamfundets hörsal. De hälsades välkomna av Advokatsamfundets ordförande Tomas Nilsson, som konstaterade att det svenska vinterklimatet gjorde vad det kunde för att stoppa ceremonin, men att det inte skulle lyckas.
– Jag är övertygad om att vi kommer att få en varm kväll tillsammans, sa han.

ILAC:s generalsekreterare Christian Åhlund
ILAC:s generalsekreterare Christian Åhlund

Advokat Christian Åhlund, generalsekreterare för International Legal Assistance Consortium (ILAC), pekade på att det inte är en slump att såväl den första som den andra mottagaren av Stockholm Human Rights Award kommer från Sydafrika. Apartheidregimen till skillnad från exempelvis militärregimen i Chile var legalistisk, förklarade Åhlund, och goda jurister kunde göra skillnad.

– Apartheidtiden och frihetskampen i Sydafrika skapade som bieffekt en högt kvalificerad juristkår, sa han, och beskrev Navi Pillay som ett utmärkt exempel på denna grupp jurister, av vilka många sedan fick höga ämbeten efter apartheids fall.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg

Priset utdelades av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon lyfte i sitt anförande fram några exempel på de brott mot mänskliga rättigheter som idag begås runt om i världen.
– Mänskliga rättigheter behöver ständigt uppmärksammas och kraftfullt försvaras. Just därför är FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter plågsamt viktig. Världssamfundet ska därför vara lyckligt över att just årets pristagare uppbär det ämbetet, sa Anne Ramberg.

Anne Ramberg berättade vidare om Navi Pillays resa från en fattig färgad familj i apartheidtidens Sydafrika, till advokatyrket och vidare till en rad höga ämbeten (se faktaruta nedan). Hon vände sig sedan till pristagaren och konstaterade att hon är en i högsta grad värdig mottagare av det pris som förra året gick till en annan stor sydafrikansk domare, Richard Goldstone.

Navi Pillay
Navi Pillay berättade om verksamheten i organisationen kring kommissionär för mänskliga rättigheter.

Navi Pillay höll därefter en föreläsning. Hon valde att fokusera på det viktiga arbete som utförs av henne själv som kommissionär för mänskliga rättigheter och hennes sekretariat. Fortfarande finns många hinder i vägen för att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas för alla jordens invånare, konstaterade Pillay, men hennes organisation arbetar på flera olika sätt för att överbrygga dessa hinder.

I talet lyfte Navi Pillay särskilt fram diskriminering, bland annat av gästarbetare och papperslösa invandrare, och konflikter som stora hinder mot att människor ska kunna åtnjuta sina rättigheter. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (Kongo Kinshasa) är, påpekade Navi Pillay, förskräckande exempel på hur konflikter kan utvecklas till massakrer och folkmord. Som FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter har hon och hennes organisation lagt ner mycket resurser på att kartlägga de övergrepp som sker.
– Vad som har blivit uppenbart under arbetet är vikten av att offren för övergrepp får upprättelse och gottgörelse. Det kan tjäna som ett erkännande av deras lidande, sa Navi Pillay, som planerar att arbeta tillsammans med andra organisationer och FN-organ för att skapa förutsättningar för sådan upprättelse.

Fattigdom är enligt Navi Pillay ett annat stort hinder för förverkligandet av mänskliga rättigheter. Pillay pekade på sina egna erfarenheter av fattigdom.
– Jag föddes fattig. Och även om jag står här framför er som ett förkroppsligande av erövrade rättigheter är jag klart medveten om att mänskliga rättigheter för jordens nedtryckta fortfarande är blott en dröm, sa Navi Pillay, som talade om FN:s millenniemål som hon på olika sätt arbetar för att stödja.

Navi Pillay
Navi Pillay tar emot applåder efter utdelningen av Stockholm Human Rights Award.

Navi Pillay pekade också i sin föreläsning på de verktyg hennes organisation och FN:s råd för mänskliga rättigheter har till sitt förfogande, bland annat de allmänna ländergranskningarna (Universal Periodic Reviews) som genomförs av alla världens länder. Pillay pekade också på en brist i organisationen, som hon hoppades ska åtgärdas när FN:s generalförsamling nu ser över organisationen för kommissionären och Rådet för mänskliga rättigheter.
– Vi måste minska klyftan mellan retorik och goda intentioner å ena sidan, och mätbara resultat å den andra. För att göra det borde Rådet ha flexibla och effektiva verktyg till sitt förfogande. Man behöver kunna hantera både kroniska människorättsproblem och akuta situationer, sa Navi Pillay.

Pillay sammanfattade sin föreläsning:
– Det finns inga snabba lösningar för att uppnå mänskliga rättigheter. Det kräver uppbådande av kunskap, tålamod att övertyga, passion, uthållighet och hängivenhet, liksom envishet. Vårt arbete blir ofta fördröjt. Ofta kräver mänskliga rättigheter plågsamt noggrant arbete, vars resultat uppskattas först efter lång tid. Men vårt arbete är ändå att så fröna, vårda plantorna och noga följa hur de växer.

Adolf Fredrik flickkör underhöll
Adolf Fredriks flickkör under ledning av Bo Johansson underhöll med en blandning av svenska och afrikanska visor.

IBA:s ordförande Fernando Peláez-Pier avslutade prisceremonin med att konstatera att det var en enastående värdig mottagare av Stockholm Human Rights Award som firades. Han beskrev Navi Pillay som en jurist som tjänat rättsstaten och mänskliga rättigheter hela sitt liv. Peláez-Pier berättade också lite om IBA:s arbete för mänskliga rättigheter, främst inom ramen för dess Human Rights Institute.
– Mänskliga rättigheter är idag inte en perifer del av juridiken utan aktuellt i allt, konstaterade han.

Se prisceremonin som webb-TV!

Läs Christian Åhlunds tal vid ceremonin!

Läs Anne Rambergs tal till Navi Pillay!

Läs Navi Pillays tal!

Läs Annika Ström Melins ledare i Dagens Nyheter
om Navi Pillay:
Navi Pillay: Värdig pristagare värd att lyssna på

Se inslaget om Navi Pillay i SVT Aktuellt:
Aktuellt 30/11 i SVT Play

Läs Utrikesdepartementets nyhetsartikel på regeringskansliets webbplats

Om pristagaren:
Navi Pillay, som kommer från Sydafrika, var den första kvinnan att öppna ett advokatkontor i sin hemprovins Natal år 1967. Under de närmast följande åren företrädde hon antiapartheidaktivister, avslöjade tortyr och såg till att fångarna på Robben Island fick sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Hon föreläste också på University of KwaZulu-Natal, och kom så småningom att utses till vice ordförande i universitetsstyrelsen för University of Durban-Westville. Efter avskaffandet av apartheid utsågs Navi Pillay år 1995 till domare i High Court of South Africa. Samma år utnämndes hon till domare i FN-tribunalen för Rwanda, där hon arbetade i åtta år, varav de fyra sista åren (1999–2003) som tribunalens ordförande. Hon spelade en avgörande roll i utvecklandet av Rwanda-tribunalens banbrytande rättspraxis att bedöma våldtäkter som en form av folkmord, men även när det gäller yttrandefrihet och hets mot folkgrupp. År 2003 utsågs hon till domare i den internationella brottmålsdomstolen ICC. År 2008 utsågs hon till FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter.

Som medlem i Women’s National Coalition i sitt hemland Sydafrika bidrog hon till att införa en regel i landets konstitution, som förbjuder diskriminering på grund av ras, religion och sexuell läggning. Hon är en av två grundare av Equality Now, som är en internationell organisation som arbetar för kvinnors rättigheter. Hon har också varit aktiv i andra organisationer som arbetar för att främja rättigheter för barn, fångar, tortyroffer och kvinnor som har utsatts för våld i hemmet. Navi Pillay har avlagt examen som Bachelor of Arts och juris kandidat vid Natal University i Sydafrika och en juris doktorexamen vid Harvarduniversitetet i USA. Hon är född 1941 och har två döttrar.

Om Stockholm Human Rights Award:
Stockholm Human Rights Award har instiftats gemensamt av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Det utdelades första gången år 2009 till den sydafrikanske domaren Richard Goldstone. Stockholm Human Rights Award ska utdelas årligen till en person eller en organisation som har gjort banbrytande insatser för att främja rättsstatens principer och mänskliga rättigheter.