Regeringen har lämnat en proposition om hur EU:s datalagringsdirektiv (2006/24/EG) ska genomföras i svensk rätt.

Förslagen i propositionen överensstämmer i princip med den tidigare lagrådsremissen. I huvudsak har regeringen bara gjort språkliga ändringar i förslaget i överensstämmelse med lagrådets synpunkter.

Regeringens proposition 2010/11:46