Statens insatser för att komma åt vinster från brott kan förbättras. Den brottsförebyggande effekten kan öka. Det visar Riksrevisionens granskning av departement och myndigheter. Enligt Riksrevisionen utbyter inte myndigheterna information i tillräcklig omfattning – och deras insatser kommer sent, och kompetensen är otillräcklig.

I rapporten Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet – ett bättre samarbete ger högre utbyte (RiR 2010:26) konstaterar Riksrevisionen att det är viktigt att komma åt brottsvinster för att minska drivkrafterna att begå brott. Möjligheten att göra det ökar om staten tidigt säkrar tillgångar för betalning av fordringar – annars är risken stor att brottsvinsterna göms undan.

Statens insatser för att komma åt brottsvinster omfattar flera olika verktyg och ett stort antal myndigheter. Det krävs en helhetssyn och ett förbättrat samarbete för att insatserna ska bli mer effektiva, menar Riksrevisionen, som kommer fram till att både regeringen och de berörda myndigheterna måste agera för att förbättra systemet.

Riksrevisionens granskning visar att myndigheterna inte utbyter information i tillräcklig omfattning för att komma åt vinster från brottslighet effektivt. Det beror på att myndigheterna ofta inte har tillräckligt underlag att lämna vidare till varandra, att deras tolkning av sekretesslagstiftningen varierar och att åklagarnas ansvar för att lämna uppgifter är oklart. Dessutom genomförs insatserna sent. Myndigheterna saknar också tillräcklig kompetens för att kartlägga personers ekonomi, vilket är en förutsättning för att komma åt vinster från brott.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen förtydligar styrningen av myndigheternas arbete. Regeringen bör också överväga att ändra reglerna om sekretess och informationsutbyte mellan myndigheter och att göra åklagarnas ansvar för att lämna uppgifter tydligare, enligt rapporten. Riksrevisionen rekommenderar myndigheterna att påbörja sina insatser tidigare, höja sin kompetens och lämna information till varandra på ett mer strukturerat sätt.

Riksrevisionen har granskat de här departementen och myndighetena:
Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten.

Rapporten Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet – ett bättre samarbete ger högre utbyte (RiR 2010:26)