Före detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt överlämnade i tisdags, den 7 december, sitt betänkande Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87) till justitieminister Beatrice Ask.

Hirschfeldt föreslår där att enskildas rätt till skadestånd vid överträdelser av mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen som begås av stat och kommun regleras genom nya bestämmelser i skadeståndslagen. Lagförslaget motsvarar i stort de senaste årens utveckling i svensk rättspraxis.

Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen har haft i uppdrag att föreslå en lagreglering av de fall där Europakonventionen kräver att skadestånd ska kunna lämnas till den som drabbats av en konventionsöverträdelse. Uppdraget ska ses mot bakgrund av att Högsta domstolen i flera fall har funnit att skadeståndslagens regler om det allmännas ansvar innebär att Sverige inte fullt ut uppfyller sina förpliktelser enligt konventionen. Genom Högsta domstolens avgöranden har dock rätten till ersättning (för ideell skada) utvidgats i fall där ett fel från det allmännas sida även har inneburit att konventionen har åsidosatts.

Regleringen ska tillgodose Sveriges åtaganden enligt Europa-konventionen, särskilt skyldigheten att tillhandahålla "effektiva rättsmedel" mot konventionskränkningar.

Johan Hirschfeldt föreslår en ny bestämmelse om enskildas rätt till skadestånd av staten eller en kommun vid överträdelser av Europakonventionen som staten eller kommunen svarar för. Skadeståndsansvaret omfattar de skador som ersätts enligt gällande regler om det allmännas ansvar. Skadestånd ska även kunna ges för vissa ideella skador som hittills har ersatts utan direkt stöd i lag. Som exempel kan nämnas skador i form av kränkning, smärta, frustration, maktlöshet och liknande negativa känslor.Skadeståndsansvaret ska inte omfatta fall där staten uppfyller konventionens krav på annat sätt.

Genom en annan bestämmelse markeras att skadeståndsnivåerna för ideella skador ska bestämmas i anslutning till vad som redan nu gäller vid beräkning av ersättning för kränkning på grund av brott.

Utredningen föreslår även en särskild rättegångskostnadsregel med utgångspunkt i Europakonventionens krav. I fall där en överträdelse konstateras, men talan av olika skäl ändå ogillas, ges domstolarna viss möjlighet att besluta att rättegångskostnaderna ska fördelas på ett sätt som är lite mer förmånligt för den enskilde än vad som annars hade gällt.

Advokat Ola Wiklund har medverkat i utredningen som expert.

Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87)