Den 30 november kom två domar från Europadomstolen som rör Europakonventionens artikel 8 om rätten till skydd för privatlivet.

I det ena fallet, P. V. mot Spanien (anmälan 35159/09), fann domstolen att Spanien inte hade brutit mot artikel 8, läst tillsammans med artikel 14 om skydd mot diskriminering. En far, som hade bytt kön efter det att han separerade från sitt barns mor, anmälde Spanien till Europadomstolen och påstod att han hade fått sin umgängesrätt med barnet inskränkt på grund av könsbytet. Europadomstolen kom fram till att de spanska domstolarna inte hade fäst avgörande vikt vid att fadern hade bytt kön, utan att de hade utgått från barnets bästa med målet att barnet gradvis skulle vänja sig vid den nya situationen.

I det andra fallet, Hajduová mot Slovakien (anmälan 2660/03), fällde domstolen däremot Slovakien för brott mot artikel 8. Europadomstolen kom fram till att staten inte har förmått uppfylla sin plikt enligt artikeln att skydda en kvinna från hustrumisshandel. Kvinnans psykiskt instabile man hade hotat henne, men hoten hade inte materialiserats i form av konkret fysiskt våld. Enligt Europadomstolens bedömning uppfyllde de slovakiska myndigheterna inte sina förpliktelser mot kvinnan, framför allt när en slovakisk domstol försummade att besluta att omhänderta mannen för psykiatrisk tvångsvård.