Föreningslagsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande (SOU 2010:90) att en ny lag om ekonomiska föreningar ska införas.

Utredningen konstaterar att förutsättningarna för företagande i ekonomiska föreningar – kooperativt företagande – har förändrats mycket under senare år. Konkurrensen från andra former av företagande har ökat samtidigt som nya slag av kooperativ etablerats. Utredningen föreslår en helt ny lag om ekonomiska föreningar som bland annat anpassar föreningslagen till bestämmelserna i aktiebolagslagen.

I sak föreslår Föreningslagsutredningen bland annat följande.
▪ Det ska i större utsträckning än i dag vara möjligt att bedriva kooperativ verksamhet utanför den ekonomiska föreningens ram, till exempel i ett dotterföretag vars övriga delägare är andra slag av företag, till exempel aktiebolag.
▪ Liksom hittills ska huvudregeln vara att medlemmarna i en ekonomisk förening ska ha för avsikt att delta i föreningens verksamhet på visst sätt. Men utredningen föreslår att det ska vara möjligt för en förening att anta medlemmar som enbart ska bidra till verksamheten genom att betala en medlemsinsats, så kallad investerande medlemmar.
▪ Den så kallade öppenhetsprincipen föreslås gälla även i fortsättningen. Öppenhetsprincipen innebär att en ekonomisk förening är öppen för nya medlemmar om det inte finns särskilda skäl att vägra en sökande medlemskap. Men utredningen föreslår några jämkningar i principen, främst att föreningen ska kunna vägra en sökande att bli medlem om antagandet av nya medlemmar skulle innebära ekonomiska risker för föreningen.
▪ Det nuvarande generella kravet på att en ekonomisk förening ska bli föremål för revision genom en revisor ersätts i förslaget av en bestämmelse som innebär att revisor måste finnas enbart i större föreningar (föreningar som överskrider minst två av följande gränsvärden: medelantal anställda 50, balansomslutning 25 miljoner kronor, nettoomsättning 50 miljoner kronor). När revision sker, ska den alltid utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Utredningen föreslår också bestämmelser om ett enklare slag av granskning, allmän granskning, genom en lekmannarevisor. En förening som inte har någon revisor ska som huvudregel alltid ha en lekmannarevisor, men det ska vara möjligt att bestämma i föreningens stadgar att det inte heller ska finnas någon lekmannarevisor.
▪ Förslaget bygger, liksom gällande rätt, på principen att den som lämnar föreningen inte kan få med sig större del av föreningens medel än vad som motsvarar den insats som han eller hon betalade vid inträdet i föreningen (eller som har tillgodoförts honom eller henne genom så kallad insatsemission). Utredningen föreslår dock att det i arbetskooperativ ska vara möjligt att bestämma att en avgående medlem ska få ta med sig ett högre belopp, dock högst vad som motsvarar medlemmens andel i föreningens eget kapital.
▪ Bestämmelserna om i vilken utsträckning föreningens medel får delas ut till medlemmarna eller på annat sätt överföras till andra (”värdeöverföring”) anpassas genom förslaget i stor utsträckning till vad som gäller för aktiebolag. Det innebär bland annat att det nuvarande kravet på att föreningen varje år ska göra en avsättning till reservfonden avskaffas.
▪ Flera av de föreslagna förändringarna föreslås gälla även för bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. I sådana föreningar ska det dock enligt förslaget alltid finnas en revisor eller lekmannarevisor. Kooperativa hyresrättsföreningar föreslås få samma möjlighet som arbetskooperativ att bestämma att en avgående medlem ska få ta med sig ett större belopp än vad medlemmen tidigare har betalat in.
▪ Den nuvarande lagen om medlemsbanker upphävs. Medlemsbanker,  ekonomiska föreningar som har tillstånd att bedriva bankrörelse, föreslås i stället följa bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. Vissa särbestämmelser för medlemsbanker i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse föreslås också.

Samtliga förslag föreslås träda ikraft den 1 januari 2013.