Den parlamentariskt sammansatta E-offentlighetskommittén har lämnat sitt slutbetänkande Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet (SOU 2010:4).

Kommittén föreslår att myndigheter efter begäran ska lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form, om det inte är olämpligt. Myndighetens lämplighetsbedömning ska framför allt ta sikte på integritetsskydd. Rätten att få ut elektroniska handlingar i elektronisk form ska komplettera den grundlagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform. I samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar blir myndigheterna alltså skyldiga att ta ställning till en sådan begäran.

Men det långsiktiga målet bör enligt kommittén vara att myndigheterna har en i lag reglerad skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form om sökanden så önskar – om det inte finns särskilda förbud mot det i lag eller förordning. Det främsta hindret mot att nu föreslå en fullt ut genomförd elektronisk offentlighetsprincip är enligt kommitténs uppfattning de brister som finns inbyggda i de s.k. registerförfattningarna. Kommittén anser att registerförfattningarna och begreppsbildningen på området måste ses över.

Kommittén bedömer att det inte är lämpligt att avskaffa sekretessbestämmelsen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen nu. Enligt kommitténs uppfattning fyller bestämmelsen en viss, om än begränsad, funktion och bidrar därmed till att upprätthålla skyddet för den personliga integriteten. Kommittén föreslår dock vissa förtydliganden.

De föreslagna ändringarna av offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.