86 procent av de arbetsgivare som nyligen har anställt nyutexaminerade jurister anser att de nyutexaminerade har stor eller mycket stor nytta av utbildningen som helhet i sitt arbete.

Över 500 personalansvariga på företag, myndigheter och organisationer deltog i enkäten. Av de arbetsgivare som har anställt nyutexaminerade jurister inom de fem senaste åren bedömer 82 procent att de nyutexaminerade har helt eller i stort sett tillräckliga juridiska faktakunskaper för att klara sitt arbete. De flesta bedömer också att de nyutexaminerade har helt eller i stort sett tillräckliga kunskaper i juridisk argumentation (72 procent), självständigt arbete (68 procent) och skriftlig framställning (65 procent). Något färre arbetsgivare är nöjda med kunskaperna när det gäller samarbete med andra (58 procent) och muntlig framställning (53 procent). Privata arbetsgivare ger generellt något lägre betyg än statliga, kommunala och ideella arbetsgivare.

Den nyttigaste delen av utbildningen anses vara de juridiska faktakunskaperna, som 57 procent av arbetsgivarna ser som mycket viktiga. Därefter kommer skriftlig framställning, juridisk argumentation och självständigt arbete. Mindre användbara är enligt arbetsgivarna kunskaperna i muntlig framställning och samarbete med andra, alltså samma färdigheter som man ansåg att de nyutexaminerade inte har fått tillräcklig träning i.

Den i särklass viktigaste egenskapen vid anställning av nyutexaminerade jurister är enligt arbetsgivarna juridisk utbildning. 64 procent anser att det är den enskilt viktigaste egenskapen, och 72 procent anser att det är en av de tre viktigaste egenskaperna. Social kompetens ses också som en av de tre viktigaste egenskaperna, och nämndes av 67 procent. 42 procent nämner betygen som en av de tre viktigaste aspekterna. När man anställer jurister med några års arbetslivserfarenhet är det utbildningen, erfarenheten och den sociala kompetensen som de viktigaste egenskaperna, medan bara 26 procent av arbetsgivarna tycker att betygen är viktiga.

– Det här bekräftar det vi redan visste, nämligen att examen väger tyngst. Betygen är inte det viktigaste ens när man är nyutexaminerad. Senare i yrkeslivet spelar de ännu mindre roll, säger Hans Eklund, studierektor vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

Majoriteten av arbetsgivarna, 68 procent, anser att längden på juristprogrammet – 4½ år – är bra. Många arbetsgivare efterlyser mer praktik under utbildningen, och många anser att det behövs mer muntlig träning.

Rapporten Juris kandidater på arbetsplatser som pdf på Uppsala universitets webbplats