EG-domstolen har fällt Sverige för att landet inte har genomfört EU:s datalagringsdirektiv (2006/24/EG). Direktivet skulle ha varit genomfört i medlemsländernas lagstiftning senast den 15 september 2007. Men domstolen konstaterar att Sverige inte har gjort det som är nödvändigt för att införa direktivet i den svenska lagstiftningen.

Datalagringsdirektivet innebär att skyldighet ska införas för leverantörer av telefoni och internet att lagra information om abonnenter i minst sex månader, men högst två år. Data ska sparas som visar varifrån, när och till vem en person ringer eller skickar SMS. För internettrafik ska uppgifter om varje abonnents IP-adress vid en viss tidpunkt sparas. E-postleverantörer ska också lagra uppgifter om avsändare och mottagare.

Datalagringsdirektivet har varit mycket kontroversiellt i Sverige. Direktivets kritiker, bland annat Sveriges advokatsamfund, har ansett att det innebär oerhört stora ingrepp i den personliga integriteten. Trafikuppgiftsutredningen lämnade den 7 november 2007 sitt betänkande som föreslår hur direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning. Det har ännu inte lett till förslag från regeringen.

Domstolens dom i mål C-185/09