Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, NTU, genomförs varje år och bygger på intervjuer med 14 000 personer. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroendet för rättsväsendet.

Enligt NTU har den upplevda tryggheten och allmänhetens förtroende för rättsväsendet ökat, samtidigt som andelen brottsutsatta personer har minskat något sedan 2006.

Men upplevelserna skiljer sig mellan länen. Hur trygg man känner sig beror också på kön, ålder, härkomst och boendemiljö.

Andelen personer som känner sig otrygga ute sent på kvällen har minskat från 21 till 16 procent sedan 2006.

Utsatthet för brott och känsla av otrygghet drabbar särskilt dem som är ensamstående med barn. I den gruppen utsätts mer än dubbelt så många för misshandel, hot eller sexualbrott som i resten av befolkningen. Det är dessutom en grupp där en förhållandevis stor andel känner sig otrygg och oroar sig för att utsättas för våld och för bostadsinbrott och som genomgående har lägre förtroende för rättsväsendets olika myndigheter.

Till skillnad från ökningarna i polisens anmälningsstatistik har andelen personer som uppger att de har utsatts för misshandel legat stilla sedan 2006. Andelen som uppger att de har utsatts för sexualbrott har inte heller följt ökningarna i anmälningsstatistiken, utan har legat kvar strax under 1 procent.  Den stöldbrottslighet NTU mäter, som cykelstöld, bostadsinbrott och stöld ur eller från fordon, visar inte heller några ökningar. Andelen hushåll i befolkningen som har utsatts för stöld ur eller från fordon har tvärtom minskat från 5,0 till 3,7 procent sedan 2006.

Av de tillfrågade i landet har 60 procent stort förtroende för rättsväsendet.

 

Polisen är den myndighet som allmänheten har det högsta förtroendet för. Tre av fem av de tillfrågade uppger att de har stort förtroende för polisen. Varannan tillfrågad uppger att de har ett

stort förtroende för domstolarna och åklagarna, medan två av fem uppger detsamma för kriminalvården.

 

De allra flesta brottsutsatta som har haft målsägandebiträde, 78 procent, har positiva erfarenheter av sitt biträde.

Resultat i urval från NTU 2009

• De flesta i befolkningen är trygga och tryggheten har ökat sedan 2006.

• I storstadsregionerna är otryggheten och oron för brott mer utbredd än i övriga landet. Skåne utmärker sig genom att ha en signifikant större andel otrygga personer än landet i övrigt sedan mätningarna inleddes 2006.

• 60 % av de tillfrågade har högt förtroende för rättsväsendet.

• Personer som har blivit utsatta för brott har lägre förtroende för rättsväsendet.

• De som har utsatts för ett integritetskränkande brott, exempelvis hot och sexualbrott, är mycket mer otrygga än med personer som inte har utsatts.

• Unga personer mellan 16 och 24 år utsätts dubbelt så ofta för brott som misshandel, hot och sexualbrott, jämfört med övriga personer i den vuxna befolkningen. Särskilt utsatta för våld är unga män – mer än var tionde man i åldern 16–24 år berättar om utsatthet för misshandel under 2008.

• Andelen kvinnor som känner sig otrygga när de vistas utomhus sent på kvällen i det egna bostadsområdet har minskat medan andelen otrygga män är relativt oförändrad i det avseendet.