Brottsförebyggande rådet, Brå, har kartlagt brottsoffers erfarenheter i deras kontakter med rättsväsendet. Rapporten Brottsoffers kontakter med rättsväsendet bygger på den Nationella trygghetsundersökningen och på gruppintervjuer med ungdomar som har utsatts för brott samt med kvinnor och män som har utsatts för relationsvåld.

Mer än hälften av brottsoffren har positiva erfarenheter av rättsväsendet, men ungefär vart sjätte brottsoffer har negativa erfarenheter. Mest nöjda är brottsoffren med sitt målsägandebiträde. Vart fjärde brottsoffer tycker inte att de fått tillräcklig information inför rättegången, och vart sjätte anser att det är svårt att förstå rättegången. Mindre nöjda med kontakten med polisen är exempelvis män, äldre och utrikes födda, men även upprepat utsatta samt de som själva varit åtalade.

Målsägandebiträdets viktiga roll, bland annat när det gäller att hjälpa brottsoffret att förstå rättsprocessen, diskuteras särskilt i rapporten.