Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel. I lagrådsremissen föreslås hur människohandelsbrottet ska bli lättare att tillämpa.

Straffansvar för människohandel föreslås gälla för den som genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte.

Lagändringarna innebär bland annat att kravet på att gärningsmannen ska ta kontroll över offret – det så kallade kontrollrekvisitet – tas bort.

Det föreslås också att kravet på dubbel straffbarhet för att svensk domstol ska kunna döma över människohandel som begåtts utomlands tas bort. Förslaget innebär att det blir lättare att i Sverige döma personer som har begått människohandelsbrott utomlands.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Läs lagrådsremissen