Sedan rättegångsbalkens tillkomst har vittnesplikten för bland andra advokater som inte är försvarare och deras biträden varit huvudsakligen begränsad till att avse vittnesmål i mål om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

År 1998 utvidgades vittnesplikten för dessa grupper till att avse även vissa brott mot underåriga och år 2006 utvidgades den till att avse bland annat brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. Avsikten var dock att dessa två reformer endast skulle omfatta personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Regeringen föreslår nu i en lagrådsremiss att vittnesplikten för advokater som inte är försvarare och deras biträden återställs till vad som gällde före år 1998.

Lagrådsremissen innehåller också lagförslag omkring återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden och den frist inom vilken huvudförhandling med häktad ska hållas sedan åtal väckts.

Till lagrådsremissen