Jordbävningskatastrofen på Haiti har ytterligare ökat trycket på Haitis redan svaga rättsliga system. Nu uppmanar Advokatsamfundets generalsekreterare advokater och biträdande jurister att bidra till rättshjälpen i det katastrofdrabbade landet.

ILAC, International Legal Assistance Consortium, är verksamt på Haiti sedan 2005 och driver bland annat en landsomfattande rättshjälpsverksamhet i samarbete med Haitis advokatsamfund. Denna verksamhet sysselsätter idag 130 personer. Trots jordbävningen har ILAC kunnat fortsätta verksamheten i tio av sina elva rättshjälpskontor.

ILAC:s rättshjälpskontor ser redan en kraftigt ökad efterfrågan på juridisk hjälp och rådgivning i katastrofens spår, men också på en bredare hjälpverksamhet, till exempel efterforskningar av familj och släktingar. För att i möjligaste mån kunna möta efterfrågan behöver ILAC:s rättshjälpsprogram på Haiti ökade resurser.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg uppmanade idag i ett e-brev alla ledamöter av Advokatsamfundet och biträdande jurister att ekonomiskt stödja ILAC:s arbete på Haiti.
– Advokater har ett ansvar att stödja den demokratiska rättsstaten. På Haiti kommer det att krävas mycket stöd för upprätthållandet av rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Genom att stödja ILAC:s arbete på Haiti kan svenska advokater hjälpa sina haitiska kolleger att ställa upp för katastrofens offer, säger Anne Ramberg.

Bidrag till ILAC:s arbete på Haiti kan lämnas på ILAC Haitis Bankgiro 494-7511.


Om ILAC:
International Legal Assistance Consortium – ILAC - är ett internationellt juristkonsortium med säte i Stockholm, som arbetar med att bygga upp rättssystem i konfliktdrabbade länder (www.ILAC.se). ILAC består av 43 medlemsorganisationer runt om i världen, bl a Sveriges Advokatsamfund, som har ett nära samarbete med ILAC.