Regeringen har i dag beslutat överlämna en proposition till riksdagen med förslag till ny lagstiftning om personuppgiftsbehandling i polisens brottsbekämpande verksamhet.

Propositionen innehåller förslag till en ny polisdatalag, som ska ersätta den nuvarande lagen från år 1998. 

Den gällande polisdatalagen har visat sig ha brister och bygger på ett äldre synsätt vad gäller teknik. Den har dessutom inte trätt i kraft i alla delar. Vissa register förs nämligen fortfarande, övergångsvis, med stöd av särskilda tillstånd och reglerna i datalagen från 1973. En reform är därför nödvändig.

Propositionen bygger på dels förslag i Polisdatautredningens betänkande (SOU 2001:92), dels förslag i en departementspromemoria (Ds 2007:43), som båda har remissbehandlats.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 mars 2012.