Rådet för rättsliga och inrikes frågor, bestående av EU:s justitieministrar, bekräftade i fredags den överenskommelse om förslaget till direktiv om tolkning och översättning i brottmål som nåtts mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen. Under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 enades EU om en färdplan för arbetet med att stärka processuella rättigheter i brottmål. Med överenskommelsen om tolkning och översättning har det första steget uppnåtts i färdplanen och arbetet går nu vidare med de öviga stegen.

När direktivet träder i kraft kommer det att innebära en garanti för att misstänkta eller tilltalade som inte förstår det språk som används vid det straffrättsliga förfarandet förses med tolkning inför till exempel polis och domstol.

Medlemsstaterna ska vidare se till att en misstänkt eller tilltalad som inte förstår det språk som används förses med översättning av handlingar som är väsentliga för att få en rättvis rättegång. Under förutsättning att rätten till en rättvis rättegång inte åsidosätts får en muntlig översättning eller en muntlig sammanfattning av handlingarna ske. Kostnaderna för tolkning och översättning ska medlemsstaterna stå för. Vidare krävs bland annat att tolkningen och översättningen ska vara av sådan kvalitet att en rättvis rättegång säkerställs och att det ska gå att klaga på tillhandahållandet av tolkningen och översättningen och dess kvalitet.