Fredagen den 4 juni 2010 samlades representanter för Advokatsamfundets avdelningar och en mängd andra intresserade advokater till fullmäktigemöte i Näringslivets hus i Stockholm. Samfundets ordförande Tomas Nilsson och generalsekreterare Anne Ramberg gav en lägesbeskrivning för advokatkåren och tog även upp aktuella rättsfrågor för Advokatsamfundet.

Deltagare vid fullmäktige

På fullmäktigemötet behandlades det tidigare presenterade förslaget till stadgändring av tidkravet för inträde i Advokatsamfundet (läs mer i Advokaten nr 8 2009 och efter inloggning i Cirkulär 22  2009). Efter att Anne Ramberg gett en redogörelse för syftet och bakgrunden till förslaget beslöt ett enigt fullmäktige att anta förslaget. Stadgeändringen planeras träda i kraft den 1 januari 2011, efter att den fastställts av regeringen.

Därefter behandlade fullmäktige Utlandsavdelningens motion med förslag att ändra stadgarnas 5 §, andra stycket från nuvarande lydelse till"...önskvärdheten av att samtliga avdelningar bliva företrädda" eller annan lydelse, som inte utesluter att Utlandsavdelningen representeras i styrelsen. Tomas Nilsson konstaterade att de nuvarande stadgarnas formulering inte är ett hinder för att advokater verksamma inom Utlandsavdelningen att väljas in i styrelsen. Efter en diskussion beslutade fullmäktige att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

Vid årets möte hölls ett välbesökt seminarium, dessutom delades Advokatsamfundets journalistpris ut till Tomas Ramberg.