En ny nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor har bildats. Målet är att ytterligare förbättra myndigheternas arbete för att komma åt brottsvinster. Funktionen har placerats vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Den består av experter från Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogden.

– En viktig drivkraft för den grova organiserade brottsligheten är möjligheterna att skapa ekonomisk vinning genom brottslig verksamhet. Genom denna nationella specialistfunktion ökar vi kraften i arbetet med att återta brottsvinster, säger Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar.

Den nationella funktionen för brottsutbytesfrågor ska lämna stöd till den operativa verksamheten vid de sex myndigheterna. Den ska också ta fram utbildningar och metodstöd för att intensifiera arbetet med brottsutbytesfrågor. Målet är att nationellt och myndighetsöverskridande ge ett sådant stöd att brottsutbytesfrågor kan handläggas enligt den metod och med de verktyg som är mest effektiva i det enskilda fallet.

Läs rapporten En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten