Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att reglerna om redovisning ska bli enklare. Förslagen är ett led i regeringens strävan efter reella förenklingar för företagen och beräknas leda till att företagens administrativa kostnader sänks med ungefär 860 miljoner kronor årligen.

Förslagen innebär att förändrade regler om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och arkivering. De begränsningar till vissa fasta tidsperioder som i dag finns för andra räkenskapsår än kalenderår (brutna räkenskapsår) tas bort, reglerna om tidpunkten för den löpande bokföringen ändras, möjligheten att använda gemensam verifikation utökas, reglerna om överföring av räkenskapsinformation från ett material till ett annat utökas och arkiveringstiden för räkenskapsinformation sänks från tio år till sju år.

Regeringen föreslår även att det ska bli enklare att upprätta ett årsbokslut. Det genom att vissa upplysningskrav tas bort och genom att andra krav förenklas.

Enligt förslaget ska det också bli enklare att göra en årsredovisning. Den ska inte behöva innehålla lika mycket information som i dag och vissa företag ska kunna upprätta sin balansräkning och resultaträkning på ett enklare sätt. Förslagen innebär bland annat att företagen inte längre behöver redovisa uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagrådsremissen Enklare redovisning