I betänkandet Förundersökningsbegränsning (SOU 2010:43) föreslås bland annat att
• Åklagaren i stora brottshärvor ska kunna koncentrera utredningen till den allvarligaste brottsligheten, medan andra brott ska kunna förundersökningsbegränsas
• Polisen ska få rätt att besluta om förundersökningsbegränsning i utredningar av mängdbrott

Utredningen föreslår en ny regel om att det i omfattande och komplicerade utredningar ska vara möjligt att underlåta att utreda vissa personer som misstänks ha begått de minst allvarliga brotten.

Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet i ett remissvar. Där understryker samfundet att det är viktigt att förundersökningsbegränsning används bara för de syften som anges i lagen. Enligt Advokatsamfundet är det angeläget att förundersökningsbegränsning inte används för att påverka andra personer som är inblandade i en förundersökning att lämna uppgifter om de huvudmisstänkta. Det skulle kunna ge leda till felaktiga utpekanden och falska uppgifter om andra misstänkta.

Advokatsamfundet motsätter sig inte att personer som varit delaktiga i brottslighet hörs i domstol, även om åtal inte har väckts mot dem. Också de tilltalade kan ju ha intresse av att åberopa förhör med sådana personer. Enligt samfundet är en rimlig avvägning att i stället göra förhörspersonens eventuella intressen i saken synliga.

Advokatsamfundet föreslår två tillägg i lagstiftningen för att skapa garantier för att förundersökningsbegränsning inte ska utnyttjas för att påverka dem som är inblandade i en förundersökning att lämna uppgifter om andra inblandade:
1. Inför ett direkt förbud mot att förespegla misstänkta att förundersökningen mot dem ska läggas ned enligt reglerna om förundersökningsbegränsning i utbyte mot upplysningar om andra inblandade.
2. Gör förhörspersonernas eventuella intressen i saken synliga och beakta intressena genom både inriktningsbeslut och senare beslut om nedläggning av förundersökning mot personer i samma utredning ska ingå i det slutliga förundersökningsprotokollet.

Läs Advokatsamfundets remissvar