Från och med den 1 november 2010 gäller nya regler om revision av små aktiebolag. Sådana bolag får välja om de ska ha en revisor eller inte. Revisionsplikten inskränks även för vissa andra företag, bland annat handelsbolag. I ett faktablad från Justitiedepartementet beskrivs den nya lagstiftningen kortfattat.

Lagändringarna påverkar inte advokaters revisionsplikt (se Cirkulär 9 och 19/2010. Inloggning på Advokatnätet krävs). Revisionsplikten omfattar advokats samtliga advokatbolag.

Faktablad: En frivillig revision