Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Gamla radio- och TV-program ska få återanvändas

Enklare att öppna programföretagens arkiv för allmänheten.

Regeringen har lämnat en proposition om återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio- och TV-företagens produktioner till riksdagen. Förslaget gör det enklare för programföretagen att öppna sina arkiv för allmänheten.

I radio- och TV-företagens arkiv finns en stor mängd material inom vitt skilda områden. Materialet speglar i hög grad Sveriges utveckling och är en viktig del av kulturarvet. Det finns ett stort intresse från tittare och lyssnare att få ta del av materialet, till exempel via Internet.

För att kunna använda materialet krävs tillstånd från rättighetshavarna. Ofta finns ett stort antal rättigheter till ett och samma radio- eller TV-program. Mycket av materialet är dessutom gammalt. Det blir då ännu svårare att få tag på alla rättighetshavare. I de fall då individuella avtal faktiskt finns kan de vara så gamla att möjligheten att göra program tillgängliga på Internet inte regleras. I dag kan det därför vara svårt eller näst intill omöjligt för radio- och TV-företagen att träffa de avtal som behövs för att återanvända äldre produktioner.

I propositionen föreslås därför en ordning som gör det lättare att få till stånd heltäckande avtal om återutnyttjande av materialet i radio- och TV-företagens arkiv. Det sker genom att en ny så kallad avtalslicensbestämmelse införs i upphovsrättslagen. Bestämmelsen gör det möjligt för radio- och TV-bolagen att träffa avtal med rättighetshavarnas organisationer om återanvändning av egenproducerat material. Sådana avtal binder även rättighetshavare som står utanför den avtalsslutande organisationen. Det blir därför lättare att träffa avtal om återutnyttjande. Till skydd för upphovsmännen införs en möjlighet att meddela individuella förbud mot användningen.

Bestämmelser om avtalslicens finns redan i upphovsrättslagen på andra områden där det förekommer massutnyttjanden av upphovsrättsligt skyddade verk. Ett radio- och TV-företag får redan i dag sända ut vissa verk, till exempel musik, i radio och TV med stöd av avtalslicens. Men bestämmelsen om avtalslicens som föreslås nu har ett vidare tillämpningsområde. Den gäller för alla typer av verk, även film. Bestämmelsen ger dessutom möjlighet både att sända repriser i radio och TV och att göra material tillgängligt för användare på Internet. Men radio- eller TV-företaget måste ha producerat programmet självt och programmet måste också ursprungligen ha sänts före den 1 juli 2005.