Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kontroversiellt lagförslag om datalagring

Regeringen går längre än EU-direktivet kräver.

I dag, den 11 november, presenterade regeringen en lagrådsremiss med förslag till hur EU:s datalagringsdirektiv ska införas i svensk lag.

Enligt förslaget ska telefon- och internetoperatörer vara skyldiga att spara trafikuppgifter för bland annat telefonsamtal, SMS-meddelanden, e-post och internettrafik i sex månader. Det är den kortaste lagringstid som datalagringsdirektivet tillåter.

Trafikuppgifter är uppgifter som svarar på frågorna:
• Vem kommunicerade med vem?
• När skedde det?
• Var befann sig de som kommunicerade?
• Vilken typ av kommunikation användes?

De uppgifter som lagras får inte avslöja innehållet i kommunikationen.

Regeringen föreslår att trafikuppgifterna bara ska få lämnas ut i brottsbekämpande syfte. Det är telefon- och internetleverantörerna som själva ska svara för kostnaderna för datalagringen. Men polis och andra myndigheter som begär ut uppgifter från leverantörerna ska betala för det.

På några punkter går regeringens förslag längre än vad EU:s datalagringsdirektiv kräver:

Lagringsskyldigheten ska gälla också vid framkopplade samtal när ingen svarar. Dessutom föreslår regeringen att operatörerna ska vara skyldiga att lagra uppgifter för mobiltelefonsamtal om var samtalsparterna befann sig när samtalet avslutades. Datalagringsdirektivet kräver bara att uppgifter lagras om var de befann sig vid samtalets början.

Sveriges advokatsamfund har, liksom andra av datalagringsdirektivets kritiker, varnat för att direktivet innebär oerhört stora ingrepp i den personliga integriteten.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger i en kommentar:

– Man kan konstatera att i likhet med vad Advokatsamfundet varnat för, lagstiftningens syfte redan har förskjutits från terroristbekämpning till brottsbekämpning i allmänhet. Vidare har utrymmet utvidgats utöver vad direktivet föreskrev, dels såvitt avser till exempel missade samtal med mera, dels att lagrade uppgifter kan begäras ut redan vid brottsmisstanke med fängelse i straffskalan. Det är olyckligt. Men regeringen har glädjande nog begränsat lagringstiden till sex månader. Det är bra.

Lagrådsremissen om datalagring