Polisen planerar brottsförebyggande insatser för 5 miljarder kronor per år. Bara hälften genomförs, och det är oklart om insatserna förhindrar brott. Enligt Riksrevisionens granskning är en anledning till problemen bristande styrning i hela kedjan från regeringen och Rikspolisstyrelsen till ledningen inom polismyndigheterna.

Riksrevisionen har granskat de insatser som polisen har planerat att genomföra för att förhindra att brott sker. Polisen har satsat mycket tid och resurser på att arbeta brottsförebyggande. Trots detta saknas det inom polisen kunskap om vilka åtgärder som är effektiva för att förebygga brott, skriver Riksrevisionen i sin rapport Polisens brottsförebyggande arbete – har ambitionerna uppnåtts? Polisens arbete är inte heller tillräckligt problemorienterat och kunskapsbaserat, trots att riksdagen och regeringen har betonat att detta är viktigt. Det saknas också information om hur arbetet genomförs, vilka resurser som läggs ner och vilket resultat arbetet får.

Riksrevisor Jan Landahl anser att polisen bör kunna arbeta med att förebygga brott på ett mycket bättre sätt.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se till att uppföljningen av det brottsförebyggande arbetet förbättras och att det finns kunskap om effektiva åtgärder inom polisen. Enligt Riksrevisionen bör Rikspolisstyrelsen tydliggöra viktiga strategiska frågor, till exempel vad brottsförebyggande arbete är inom polisen. Rikspolisstyrelsen bör också ta reda på varför så lite av det planlagda brottsförebyggande arbetet genomförs samt vidta åtgärder för att minska gapet mellan planerat och utfört arbete. Brottsförebyggande rådet, Brå, bör i dialog med polisen inventera och ta ställning till vilket behov av kunskapsstöd som finns när det gäller polisens brottsförebyggande arbete och bistå med ett sådant stöd.

Rapporten Polisens brottsförebyggande arbete – har ambitionerna uppnåtts? (RiR 2010:23)