Antalet passagerartransporter har ökat, och därmed också risken för att det inträffar olyckor till sjöss.

Regeringen har tillsatt en utredning med anledning av att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (Atenförordningen) blir tillämplig i Sverige.

Ett syfte med utredningen är att stärka det ersättningsrättsliga skyddet för passagerare vid sjötransporter. Ett annat syfte är att säkerställa att redare har en försäkring för bland annat personskador som inträffar ombord på fartyg.

Regeringen har utsett justitierådet Gudmund Toijer till särskild utredare. Han ska lämna förslag till de författningsändringar och andra åtgärder som behövs med anledning av att Atenförordningen blir tillämplig i Sverige. Utredaren ska också ta fram ett underlag om Sveriges tillträde till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i den lydelse som konventionen har genom ett tilläggsprotokoll av den 1 november 2002, som i vissa delar införlivas med unionsrätten genom Atenförordningen.

Vidare ska utredaren lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/20/EG om fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk (försäkringsdirektivet).

Utgångspunkten för utredningen ska genomgående vara ett så starkt och effektivt skydd för de skadelidande som möjligt.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

Läs hela kommittédirektiven