Regeringen har idag presenterat höstens budgetproposition.

Budgeten för rättsväsendet för 2011 innebär att anslagen till Polisen ökas med 400 miljoner kronor, till Åklagarmyndigheten med 40 miljoner kronor, till Ekobrottsmyndigheten med 5 miljoner kronor, till Sveriges Domstolar med 100 miljoner kronor och till Kriminalvården med 100 miljoner kronor.

Budgeten innebär en fortsatt satsning på brottsbekämpning. Dessutom prioriteras arbetet med att förebygga ungdomsbrottslighet. Det görs inte någon särskild satsning på rättsliga biträden i budgeten för nästa år.

Rättsmedicinalverkets är i behov av att upprusta och vidareutveckla såväl IT-stödet som delar av den tekniska utrustningen, anser regeringen. Myndigheten har också ett fortsatt behov av att rekrytera fler rättsläkare och rättspsykiatriker. Rättsmedicinalverkets anslag ökas därför med 15 miljoner kronor från och med 2011.

Regeringen har tidigare föreslagit att Domarnämnden inrättas som en helt ny myndighet från den 1 januari 2011. Domarnämnden ska lämna kandidatförslag till regeringen i alla ärenden om utnämning av ordinarie domare, även rörande de högsta domarna.  I budgeten tilldelas Domarnämnden 7 miljoner kronor.

Budget 2011
Rättsväsendets totala anslag för 2011 uppgår till 36,7 miljarder kronor.

I tabellen framgår hur pengarna fördelas mellan myndigheterna.

Verksamhet Miljoner kronor
Polisorganisationen 19 688
Säkerhetspolisen  952
Åklagarmyndigheten  1 184
Ekobrottsmyndigheten  428
Sveriges Domstolar  4 742
Kriminalvården 7 450
Brottsförebyggande rådet 69
Rättsmedicinalverket  312
Gentekniknämnden 4
Brottsoffermyndigheten  34
Ersättning för skador på grund av brott  89
Rättsliga biträden m.m.  1 726
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 33
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar  21
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete  7
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden  13
Domarnämnden ´7

Läs mer på regeringens webbplats!