Sanktionsutredningen har lämnat sitt betänkande EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare. Sten Heckscher har varit särskild utredare.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om sanktioner mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU ska genomföras i svensk rätt.

Syftet med direktivet är att motverka att arbetsgivare anställer tredjelandsmedborgare som vistas här olagligt. Sådan anställning anses kunna bidra till ökad olaglig invandring och till att snedvrida konkurrensen på arbetsmarknaden inom EU.

Enligt direktivet ska EU:s medlemsstater förbjuda arbetsgivare att anställa tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i en medlemsstat. Den som bryter mot förbudet ska kunna drabbas av olika sanktioner och åtgärder.

Enligt svensk rätt är huvudregeln att en utlänning måste ha arbetstillstånd för att få arbeta här som anställd. En arbetsgivare som medvetet eller av oaktsamhet har en utlänning i sin tjänst trots att denne saknar arbetstillstånd gör sig skyldig till brott och kan dessutom bli skyldig att betala en särskild avgift. Utredningen bedömer att Sverige därför redan i dag i stort sett uppfyller direktivets krav i fråga om framför allt straffrättsliga och finansiella sanktioner.

Utredningen innehåller ytterligare ett antal förslag till hur direktivet ska uppfyllas.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2011. Det är den dag då EU-direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna.

Läs hela utredningen