Kathrin Flossing har valts till ny riksdagsdirektör.

Kathrin Flossing är hovrättspresident i Göta hovrätt och har tidigare bland annat varit kammarrättspresident i Sundsvall, och expeditions- och rättschef tillika säkerhetschef på Miljödepartementet och Kulturdepartementet. Kathrin Flossing har också varit departementsråd och enhetschef på Justitiedepartementet. Hon har dessutom varit ordförande i Kriminalvårdsnämnden och Integritetsskyddsrådet vid FRA, vice ordförande i Finansinspektionen, ledamot i EBM:s insynsråd och Klarspråksnämnden samt haft ett antal utredningsuppdrag.

En grupp bestående av talmannen och gruppledarna för samtliga riksdagspartier beredde under våren förberedelserna inför riksdagens val av riksdagsdirektör och föreslog enhälligt Kathrin Flossing.

Efter beredning av den nya riksdagens talman och gruppledare valde riksdagen den 4 oktober Kathrin Flossing till riksdagsdirektör.

Riksdagsdirektören är chef för riksdagens förvaltning. Hon ansvarar för och leder förvaltningen enligt riksdagsstyrelsens direktiv och riktlinjer.