En ny studie från Centrum för våldsprevention vid Karolinska institutet visar att bipolär eller manodepressiv sjukdom inte ökar risken att begå våldsbrott. Överrisken för våldsbrott bland personer med bipolär sjukdom förklaras istället nästan helt av samtidigt missbruk.

I debatten kring våldsbrott framförs ofta att gärningspersonens eventuella psykiska sjukdom har orsakat våldet. Tidigare forskning har också funnit att personer med bipolär eller manodepressiv sjukdom har ökad risk för våldsamt beteende. Men det har varit oklart om våldsbenägenheten verkligen har orsakats av den bipolära sjukdomen eller om den har berott på andra samtidiga riskfaktorer, så kallade förväxlingsfaktorer.

En ny studie som har gjorts av forskare vid Centrum för våldsprevention och universitetet i Oxford är den största hittills inom området. Studien jämför våldsbrottsligheten bland strax över 3 700 personer som vårdades på sjukhus i Sverige med bipolär sjukdom någon gång under perioden 1973–2004 och bland 37 000 personer ur den allmänna befolkningen.

Bland personer med bipolär sjukdom och missbruk av alkohol eller andra droger dömdes 21 procent senare för våldsbrott, jämfört med 5 procent av dem med bipolär sjukdom utan missbruk. I normalbefolkningen hade 4 procent dömts för våldsbrott.

Skillnaderna kvarstod när forskarna tog hänsyn till ålder, kön, invandrarbakgrund, socioekonomisk position och typ av bipolär sjukdom. Utan missbruk som samtidig risk eller konsekvens av den bipolära störningen var risken alltså obetydligt större än för personer i normalbefolkningen.

En tidigare studie visade att personer med schizofreni var obetydligt mer våldsamma än människor i allmänhet – under förutsättning att inget missbruk förekom. I den nya studien har forskarna alltså funnit att inte heller personer med bipolär sjukdom utan missbruk är mer våldsamma än personer utan störningen.

– Alltför ytliga analyser av våldsbrottslighetens orsaker riskerar leda till kostsamma men overksamma insatser. Resultaten stöder däremot att kampen mot våldsbrott måste innefatta insatser för att förhindra, upptäcka och behandla missbruk. Dessutom är omotiverad rädsla för psykiskt sjuka oroande då utanförskapet späds på och minskar människors benägenhet att söka behövlig vård, säger professor Niklas Långström vid Centrum för våldsprevention, en av forskarna bakom studien.

Bipolar disorder and violent crime: new evidence from population-based longitudinal studies and systematic review. Seena Fazel, Paul Lichtenstein, Martin Grann, Guy M. Goodwin, Niklas Långström, Archives of General Psychiatry, online 6 september 2010.