Regeringen har beslutat att låta en särskild utredare se över brottsskadelagen.

Enligt brottsskadelagen kan den som drabbas av vissa typer av brott, till exempel våldsbrott och sexualbrott, få ersättning från staten för bland annat personskada och kränkning, i den mån det inte går att få ut ett skadestånd från gärningsmannen.

I dag kan Brottsoffermyndigheten göra en självständig bedömning av ersättningens storlek. Det innebär att ersättningen kan bli högre eller lägre än det skadestånd som en domstol har dömt ut. Systemet har inneburit att Brottsoffermyndigheten har kunnat leda utvecklingen av ersättningspraxis. I vissa fall har det uppfattas som stötande att myndigheten kan göra en annan bedömning än en domstol. Utredaren ska överväga om det finns skäl att begränsa Brottsoffermyndighetens möjligheter att göra självständiga bedömningar.

När staten betalar brottsskadeersättning till personer som har utsatts för brott, kan staten därefter vända sig mot gärningsmannen för att kräva tillbaka motsvarande belopp. En utgångspunkt för översynen av lagen är att kostnaderna för brottsskador i så stor utsträckning som möjligt slutligt ska bäras av den som är ansvarig för skadorna. Utredaren ska se över att verksamheten med att kräva tillbaka pengar från gärningsmannen är reglerad på ett tillfredsställande sätt.

Dagens lagstiftning ger inte rätt till ersättning från staten åt den som har utsatts för ärekränkningsbrott som till exempel förtal. Den tekniska utvecklingen har medfört att förtalsbrott kan få allvarligare konsekvenser än tidigare, bland annat genom snabb och omfattande spridning av uppgifter på Internet. Utredaren ska ta ställning till om rätten till brottsskadeersättning bör utvidgas så att den gäller också vissa kvalificerade ärekränkningsbrott.

År 2006 infördes en möjlighet för barn som bevittnar våld mot en närstående att få brottsskadeersättning, även om barnet självt inte har utsatts för brott. Än så länge har reglerna endast använts i ett begränsat antal fall. Utredaren ska utvärdera 2006 års reform och analysera om stödet till barn som bevittnat våld har stärkts och om det finns brister i lagstiftningen som bör åtgärdas.

Utredaren ska även undersöka om det finns andra bestämmelser i brottsskadelagen som bör ändras.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2012.

Kommittédirektiv 2010:84 En översyn av brottsskadelagen