Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag som syftar till att förbättra situationen för personer som på olika sätt har utsatts eller riskerar att utsättas för upprepat våld, hot eller trakasserier – så kallad stalkning.

Regeringen föreslår att uttrycket besöksförbud ersätts med kontaktförbud. Uttrycket kontaktförbud skulle bättre återspegla vad som avses med ett sådant förbud, som omfattar flera olika kontaktsätt, till exempel att ringa, skriva brev och skicka sms eller e-post.

Det huvudsakliga syftet med förbudet är att förebygga hotfulla och farliga situationer. Enligt utvärderingar som har gjorts av lagen om besöksförbud skulle förbudets brottsförebyggande funktion behöva förbättras. I lagrådsremissen föreslås ändringar som bland annat innebär att de omständigheter som åklagaren särskilt ska beakta vid de riskbedömningar som företas inför ett beslut om kontaktförbud förtydligas.

Det föreslås också att elektronisk övervakning, så kallad fotboja, ska få användas för att kontrollera efterlevnaden av vissa förbud.

Regeringen föreslår dessutom att ett nytt brott, olaga förföljelse, införs. Enligt förslaget ska en person som har begått upprepade brottsliga gärningar av visst slag mot en annan person kunna dömas för olaga förföljelse. De brottsliga gärningar som förslaget gäller är till exempel misshandel, olaga hot, hemfridsbrott, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Straffet föreslås vara fängelse i högst fyra år.

Lagrådsremissen Förbättrat skydd mot stalkning