Innovationsupphandlingsutredningen har presenterat sitt betänkande Innovationsupphandling (SOU 2010:56).

I betänkandet föreslår utredningen en rad ändringar för att skapa bättre förutsättningar för innovationer, bland annat en särskild lag om en ny form av upphandling: förkommersiell upphandling. Med förkommersiell upphandling avser utredningen upphandling av forsknings- och utvecklingsarbete för specifika problem som en offentlig myndighet vill lösa.

Utredningen vill ge Verket för innovationssystem, Vinnova, i uppgift att bygga upp ett kompetenscenter för innovationsupphandling.

Dessutom lägger Innovationsupphandlingsutredningen fram rekommendationer för hur myndigheter ska gå till väga för att genomföra katalytisk upphandling. Med katalytisk upphandling menas upphandling som syftar till att få fram nya produkter eller tjänster som det ur samhällsekonomisk synvinkel finns ett starkt behov att sprida på marknaden, till exempel mer miljövänlig teknik.

SOU 2010:56 Innovationsupphandling