I januari 2011 införs genom lag en möjlighet till medling vid tvister mellan advokater och deras klienter i Tyskland.

Medling kan begäras vid vid tvister mellan klient och advokat om arvodesanspråk eller anspråk på skadestånd på grund av felaktig rådgivning. Medlingen är tillåten vid tvister som gäller anspråk på upp till 15 000 euro. Medlingen är kostnadsfri och parterna bär sina egna kostnader. Medlingen är frivillig – ingen part kan tvingas delta.

Medlingsförfarandet är skriftligt. Ingen muntlig förhandling äger rum, men medlaren kan höra parterna muntligen om en överenskommelse kan främjas på det sättet. Medlaren upprättar ett förslag till överenskommelse mellan parterna, som har en månad på sig att anta förslaget. Om inte parterna kommer överens, är de hänvisade att gå till domstol för att få tvisten rättsligt prövad.

Medlingen kan utföras av en ensam medlare eller av en grupp som består av tre medlare. Om en ensam medlare utses, får den inte vara verksam som advokat. Däremot ska en advokat ingå i varje medlargrupp med tre medlemmar. Varje ensammedlare måste vara behörig att utöva domarämbete, liksom ordföranden i varje medlargrupp.

Det är ordföranden för Bundesrechtsanwaltskammer, advokatorganisationen för hela Tyskland, som utser medlarna. Ett rådgivande organ med nio ledamöter, som består av advokater samt representanter för konsumentorganisationer och för försäkringsbranschen, har till uppgift att ge råd till medlarna.