Utredningen om underhållsskyldighet i internationella situationer har lämnat sitt betänkande till Justitiedepartementet.

EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention rör familjerättslig underhållsskyldighet i internationella situationer. Regelverken syftar till att ge underhållsberättigade personer, i första hand barn och makar, bättre möjligheter att hävda sina rättigheter och innehåller bestämmelser om domstols internationella behörighet och om indrivning av underhållsbidrag. De kompletteras av 2007 års Haagprotokoll, som anvisar vilket lands lag som ska användas vid prövningen av underhållsfrågan. Utredningen lämnar i betänkandet en redogörelse för hur de internationella instrumenten förhåller sig till andra regler på området och föreslår en lag med kompletterande bestämmelser som huvudsakligen tar sikte på förfarandet för verkställbarhet och verkställighet.

En viktig nyhet är att avgöranden om underhåll blir direkt verkställbara i betydligt större utsträckning än i dag. En annan nyhet är att det ska utses centralmyndigheter som ska samarbeta med varandra och hjälpa till vid ansökningar i enlighet med instrumenten. Staterna ska också tillhandahålla sökanden rättslig hjälp. Om en ansökan görs genom centralmyndigheter och avser underhåll till barn ska förfarandet vara kostnadsfritt. Utredningen anser att Försäkringskassan lämpligen bör utses till centralmyndighet i Sverige.

Frågan om vilket lands lag som ska tillämpas på frågor om underhåll har varit i det närmaste oreglerad i lag. Genom underhållsförordningen och 2007 års Haagprotokoll införs en skyldighet för domstolarna att beakta lagvalsfrågan och att i vissa fall tillämpa utländsk lag. Parterna kan inom vissa ramar komma överens om att en bestämd stats lag ska vara tillämplig. Vissa skyddsregler gäller dock och bristande information om konsekvenserna av lagvalet kan leda till att avtalet underkänns i en senare process.

Underhållsförordningen ersätter Bryssel I-förordningen i frågor om underhåll och börjar med något undantag att gälla den 18 juni 2011. EU har ännu inte fattat beslut i fråga om tillträde till 2007 års Haagkonvention. EU har däremot tillträtt 2007 års Haagprotokoll som – om inte förr – börjar tillämpas samtidigt som underhållsförordningen, dvs. den 18 juni 2011.

SOU 2010:59 Underhållsskyldighet i internationella situationer – Underhållsförordningen, 2007 års Haagkonvention och 2007 års Haagprotokoll