Fängelsestraff bör införas i allvarliga fall när uppgifter om människors gener hanteras på sätt som är kränkande för integriteten. Det skriver Advokatsamfundets i sitt yttrande över Biobanksutredningens betänkande En ny biobankslag (SOU 2010:81).

I yttrandet konstaterar samfundet att det är uppenbart att uppgifter som samlas i biobanker om människors gener, t.ex. med risk för framtida sjukdomar eller andra besvär eller redan inträffade sjukdomstillstånd, är synnerligen skyddsvärda ur integritetssynpunkt.

”Det starka intresset av att tillvarata integritetsaspekten bör leda till att grova åsidosättanden ska kunna medföra att påföljden bestäms till fängelse”, skriver Advokatsamfundet, och föreslår att fängelse ska läggas till som straff för brott mot den nya biobankslagen. I Biobanksutredningens förslag till biobankslag finns bara böter med som straff.

Som exempel på överträdelser som är så allvarliga att fängelsestraff ska kunna utdömas nämner samfundet upprepade eller särskilt omfattande överträdelser eller att någon har sett tills att uppgifter som är särskilt känsliga för en enskild person har fått stor spridning.

Läs Advokatsamfundets yttrande över Biobanksutredningens betänkande