Förra året klarade polis och åklagare upp 39 procent av samtliga anmälda brott och vid knappt hälften av fallen kunde en person bindas till brottet. Det visar brottsstatistiken för 2010 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade den 31 mars.

Under 2010 anmäldes nära 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med drygt 35 000 brott eller 3 procent jämfört med året innan. Drygt 533 000 brott klarades upp, vilket är 1 procent fler än 2009.

Andelen brott som klaras upp har ökat för vissa brottstyper, som misshandel och ofredande, men minskat för till exempel butiksstöld och skadegörelse. 

Under 2010 personuppklarades 244 000 brott (18 procent) och 289 000 (21 procent) klarades upp på teknisk väg. Polis och åklagare personuppklarar allt fler brott, visar statistiken. De senaste 10 åren har de personuppklarade brotten ökat från 180 000 till 244 000, vilket är en ökning med 35 procent. Under samma period har antalet anmälda brott ökat med 15 procent.

År 2010 registrerades drygt 126 000 personer som skäligen eller på sannolika skäl misstänkta för brott. Jämfört med föregående år är det en ökning med 1 600 misstänkta personer eller drygt 1 procent.

Misstänkta ungdomar i åldern 15–20 år fortsätter att vara överrepresenterade i förhållande till sin andel av den straffmyndiga befolkningen. De utgjorde 25 procent av samtliga misstänkta, fast de bara är 10 procent av befolkningen. 

Brå har redovisat slutlig statistik över anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för 2010. Statistiken beskriver hur rättsväsendet hanterar de fall som kommer till myndigheternas kännedom. Personuppklarade brott innebär att en person har bundits till brottet genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Tekniskt uppklarade brott innebär att förundersökningen av olika anledningar lagts ned. Statistiken över misstänkta redovisar personer skäligen misstänkta för brott där misstanken kvarstår efter avslutad utredning.

Statistiken går att ladda ner från Brås webbplats.