Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag om ändringar i lagen om investeringsfonder för att genomföra det nya EU-regelverket på fondområdet. Dessutom föreslår regeringen vissa lagändringar för att effektivisera svensk fondverksamhet och stärka konsumentskyddet.

Lagrådsremissens förslag innebär att ett nytt EU-direktiv om fondbolag och värdepappersfonder (UCITS IV-direktivet) införs i svensk rätt. Bland annat föreslås att:

 

  • det blir möjligt för utländska fondbolag att ansvara för förvaltningen av svenska värdepappersfonder, och för svenska fondbolag att förvalta utländska värdepappersfonder,
  • nya regler införs för fusion av fonder, både inom Sverige och över gränserna,
  • nya placeringsregler införs som innebär att en värdepappersfond får placera alla medel i en annan värdepappersfond,
  • den konsumentinriktade informationen om fonder, ”faktabladet”, förbättras.

 

Regeringen föreslår även vissa ändringar i fondlagstiftningen som inte beror på EU-direktivet. Fondverksamhet ska kunna drivas effektivt så att kostnaderna för sparandet blir så låga som möjligt och avkastningen så god som möjligt. För att bidra till ökad effektivitet i fondbolagen föreslås därför bland annat utökade möjligheter att ändra en investeringsfonds inriktning och möjlighet att införa så kallade andelsklasser i en fond.

För att stärka konsumentskyddet föreslås bland annat ökade krav på utländska fonder som marknadsförs i Sverige.

Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Läs lagrådsremissen

I en annan lagrådsremiss föreslår regeringen att investeringsfonder ska befrias från skattskyldighet. I stället för att beskatta fonder föreslås att ägare av andelar i investeringsfonder schablonbeskattas. Förslagen gör det skattemässigt likvärdigt för fondsparare att investera i svenska och utländska fonder. Förslagen innebär totalt sett ingen skattehöjning. Dessutom föreslås att investeringsfonder ska kunna fusioneras över gränserna utan skattekonsekvenser för den överlåtande fonden eller för delägarna i fonden.

Det nya EU-direktiv som genomförs i svensk rätt den 1 augusti 2011 gör det bland annat möjligt för svenska fonder att flytta ut från Sverige genom gränsöverskridande fusioner. I många andra EU-länder beskattas inte investeringsfonder. Om de svenska reglerna lämnas oförändrade finns därför en risk för att svenska fonder kommer att lämna Sverige av skatteskäl, bedömer regeringen. För att svenska investeringsfonder ska få bättre möjligheter att konkurrera med utländska fonder föreslår regeringen att de inte längre ska beskattas.

Regeringen föreslår i stället att delägarna ska schablonbeskattas. Den schablonintäkt som ska beskattas är 0,4 procent av värdet på fondandelarna vid årets ingång. Eftersom schablonbeskattningen av delägare ersätter den nuvarande beskattningen av investeringsfonder innebär förslaget totalt sett ingen skattehöjning. Fondandelsägare ska schablonbeskattas för fondandelar i såväl svenska som utländska investeringsfonder. Det innebär att det ur ett investerarperspektiv blir skattemässigt likvärdigt att spara i svenska och utländska fonder.

För att undvika att barn som sparar i fonder ska bli skyldiga att deklarera till följd av förslagen föreslår regeringen att man inte ska behöva deklarera för schablonintäkten om andra intäkter saknas. Dessutom föreslås att gränsbeloppet för när statlig inkomstskatt ska beräknas höjs från dagens 100 till 200 kronor. Statlig inkomstskatt tas ut på bland annat kapitalinkomster. Höjningen medför att en schablonintäkt på fondinnehav som är mindre än 200 kronor inte kommer att beskattas. Detta innebär att barn med mindre fondinnehav slipper både att deklarera och att betala skatt.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Läs lagrådsremissen

I en separat lagrådsremiss lämnar regeringen dessutom förslag om att gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. Gränsöverskridande fusioner föreslås inte heller leda till beskattning av andelsägarna, utom när fusionsvederlag lämnas i pengar.

Det nya EU-direktivet kommer att även att göra det möjligt för utländska förvaltningsbolag att förvalta svenska investeringsfonder. Med anledning av det lämnas dessutom i lagrådsremissen förslag om ansvaret för kupongskatt samt skyldigheten att deklarera och lämna kontrolluppgifter.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Läs lagrådsremissen