Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om att komplettera EU:s regler om underhållsskyldighet.

De nya bestämmelserna stärker det rättsliga skyddet för enskilda genom att det ska gå att effektivt driva in underhållsbidrag över gränserna inom EU. I princip blir det möjligt att direkt verkställa en dom från ett land inom EU i ett annat EU-land. Den ordning som länge har gällt mellan de nordiska länderna kommer alltså nu att gälla inom EU. Reglerna får störst praktisk betydelse när det gäller underhåll till barn.

Det finns cirka 20 000 bidragsskyldiga som bor i något land utanför Norden och som är bidragsskyldiga mot ett eller flera barn som bor i Sverige.

De nya reglerna gäller också till förmån för barn som bor i ett annat EU-land och som har en bidragsskyldig förälder som bor i Sverige.

I propositionen föreslår regeringen också en ändring i rättshjälpslagen som innebär att rättshjälp får lämnas utan avgifter i vissa ärenden om underhåll till barn.

Den nya underhållsförordningen föreslås träda i kraft den 18 juni i år. Då börjar också 2007 års Haagprotokoll om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet tillämpas inom EU.

Prop. 2010/11:120 Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning