Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om domstolarnas handläggning av ärenden. Där föreslår regeringen att handläggningen av vissa ärendetyper ska flyttas från tingsrätt till förvaltningsmyndighet. Reformen ska genomföras som ett led i arbetet med att renodla domstolarnas verksamhet till dömande uppgifter. Sammantaget motsvarar överflyttningen cirka 26 000 inkomna ärenden per år. Den enskildes rätt till domstolsprövning ska garanteras genom möjligheten att överklaga förvaltningsmyndighetens beslut.

Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden flyttas till Bolagsverket.

Handläggningen av ärenden om dödande av förkommen handling flyttas till Kronofogdemyndigheten.

Skatteverket ska överta hanteringen av äktenskapsregistret från Statistiska centralbyrån. Därmed möjliggörs också för Skatteverket att överta handläggningen av registreringsärenden enligt äktenskapsbalken, dvs. ärenden om bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord och gåva mellan makar. Skatteverket ska också överta handläggningen av vissa ärenden om arvskungörelse m.m. enligt 16 kap. ärvdabalken.

Handläggningen av ärenden om fingerade personuppgifter flyttas från Stockholms tingsrätt till Rikspolisstyrelsen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2011.

Läs regeringens lagrådsremiss