Utredningen om internationellt polisiärt samarbete har lämnat ett förslag om utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25). Hovrättslagmannen Krister Thelin har varit särskild utredare.

Internationaliseringen och de geografiska gränsernas minskande betydelse ställer allt större krav på internationell samverkan när det gäller både att förebygga och att bekämpa brott. Ett utökat internationellt polissamarbete ger förutsättningar att förebygga och bekämpa brottsligheten på ett mera slagkraftigt sätt än vad som är möjligt i dag. Sådant samarbete innebär också att polisen ges möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett mera kostnadseffektivt sätt. Mot denna bakgrund föreslår utredningen att polisen i större utsträckning än för närvarande ska kunna ta emot hjälp från brottsbekämpande myndigheter inom EU och Norden.

Utredningens förslag utgår från det gränsöverskridande polisiära samarbete som görs möjligt genom beslut i EU: Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet. Utredningen har också föreslagit att samtjänstgöringen mellan nordisk polispersonal ska utvidgas.

Utredningens förslag innebär att utländska tjänstemän i vissa situationer får bistå svensk polis med att på svenskt territorium upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt förebygga brott. Utländskt deltagande får endast ske i tydligt avgränsade insatser. Det kan exempelvis röra sig om bistånd vid större evenemang eller terroristangrepp eller om sampatrullering vid Sveriges gräns till annat land. En förutsättning för utländskt deltagande är att de utländska tjänstemännen står under befäl av svensk polis.

Utredningen lämnar också förslag i frågor som blir aktuella när svenska tjänstemän deltar i motsvarande insatser utomlands.

Betänkandet Utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25)