De brottsbekämpande myndigheterna ska få tillgång till uppgifter i EU:s gemensamma viseringsdatabas. Det föreslås i en departementspromemoria som just skickats ut på remiss.

Informationssystemet för viseringar (VIS) är avsett att bli ett gemensamt datasystem inom EU för att utbyta uppgifter om visumansökningar till medlemsstaterna. Enligt justitieminister Beatrice Ask innebär förslaget bättre möjligheter för de brottsbekämpande myndigheterna att utreda terroristbrott och andra grova brott.

Bakgrunden till departementspromemorian är ett EU-beslut från 2008 som går ut på att brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna, under vissa förutsättningar, ska kunna få tillgång till uppgifter i Informationssystemet för viseringar.

Riksdagen har godkänt EU:s beslut och nu får remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter på de förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra beslutet i Sverige.

Läs departementspromemorian!