Att lämna in företagets årsredovisning för sent bör inte längre betraktas som bokföringsbrott. Det anser Advokatsamfundet i sitt remissvar på promemorian Försenad årsredovisning och bokföringsbrott.

I promemorian föreslås att man normalt inte ska väcka åtal för att en årsredovisning lämnas in för sent. Men Advokatsamfundet vill alltså gå längre, och helt avkriminalisera förseningen.

Samfundet hänvisar i sitt yttrande till en tidigare utredning och dess slutbetänkande Försenad årsredovisning och bokföringsbrott (SOU 2009:46). Utredningen konstaterar där att det visserligen må vara praktiskt för brottsutredande myndigheter att försenad årsredovisning betraktas som bokföringsbrott, eftersom det underlättar lagföringen av andra brott, men att sådana praktiska hänsyn inte utgör grund för att kriminalisera en handling som i sig inte är straffvärd.

Läs Advokatsamfundets remissvar!