Regeringen och Socialdemokraterna har träffat en överenskommelse om Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens möjligheter att inrikta signalspaning.

Överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna har till syfte att stärka Sveriges totala förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Till grund ligger den departementsskrivelse om signalspaning, Ds 2011:44, som regeringen sände på remiss förra veckan. Regeringen och Socialdemokraterna deklarerar att remissynpunkterna ska beaktas när detaljerna i lagförslaget utformas.

Regeringen och Socialdemokraterna är också överens om att en parlamentarisk integritetskommission ska tillsättas. Bakgrunden är bland annat att teknikutvecklingen har lett till nya och utvecklade kommunikationsformer mellan bland annat enskilda och företag. Integritetskommissionen ska prioritera att följa upp betänkandet Skyddet för den personliga integriteten – bedömningar och förslag (SOU 2008:3) när det gäller frågan om ett integritetsskyddsråd behöver skapas.

Advokatsamfundet har varit kritiskt mot förslagen, i synnerhet att signalspaningen ska utvidgas till att omfatta inte bara SÄPO utan också den öppna polisen. Samfundet anser att det av principiella skäl finns mycket som talar emot att den öppna polisen tillåts att använda signalspaning i underrättelsesyfte, bland annat att det riskerar att utvidga tillämpningsområdet för signalspaning ytterligare och öppna för ”fisketurer” efter information.

Ramöverenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna om signalspaning