Det tar för lång tid att utreda brott och för få brott klaras upp. Ärenden ligger för länge hos polis, åklagare och tingsrätter. Följden kan bli att fler än nödvändigt utsätts för brott och att unga fastnar i kriminalitet. Regeringen och myndigheterna bör därför intensifiera arbetet med att effektivisera rättsväsendet. Så sammanfattar  Riksrevisionen resultatet av sin granskning av rättsväsendet i slutrapporten Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet.

Riksrevisionen har granskat vad regeringen och rättsväsendets myndigheter har gjort under de senaste tio åren för att brottmål ska hanteras mer effektivt. Trots att myndigheterna har fått stora resurstillskott har resultaten inte förbättrats tillräckligt, anser Riksrevisionen. Brottsligheten har inte minskat i tillräcklig omfattning. Det gäller bland annat återfall i brott, där Sverige har en högre andel jämfört med andra länder.

Resultatet blir att fler människor än nödvändigt utsätts för brott, enligt vad rapporten kommer fram till. Brottsoffer får vänta länge på att få sitt ärende prövat och alltför få får upprättelse. Ungdomar som begått brott riskerar att fastna i kriminalitet om de inte får en snabb reaktion från samhället.

Samordningen mellan myndigheterna fungerar inte som det är tänkt. Problemet är enligt Riksrevisionen att regeringen och myndigheterna inte har styrt verksamheten långsiktigt och effektivt.

Riksrevisor Jan Landahl anser att det behövs en kraftsamling inom rättsväsendet så att resultatet blir synligt även för allmänheten, till exempel i form av en snabbare hantering och fler uppklarade brott, säger. Regeringen och myndigheterna bör förbättra styrningen så att den blir mer långsiktig, tydlig och tar ett samlat grepp om hela rättskedjan, skriver Lindahl, som också föreslår att regeringen utifrån en analys av rättsväsendet som helhet tillsammans med myndigheterna bör ta fram en strategisk och åtgärdsinriktad plan samt följa upp att åtgärderna ger resultat. Regeringen bör också vidta åtgärder för att förbättra kunskapsstödet och se över Brås roll som kunskapscentrum för rättsväsendet. Myndigheterna bör göra tydligt vilka åtgärder som krävs och hur de ska genomföras. En viktig åtgärd för att få genomslag i den operativa verksamheten är att förankra de beslut och åtgärder som ska genomföras bättre.

Riksrevisionen har granskat effektiviteten i rättsväsendet och specifikt brottmålsprocessen i en serie rapporter sedan 2008.

Rapporten Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet (RiR 2011:27)