Regeringen har givitt Sten Heckscher i uppdrag att som särskild utredare göra en översyn av säkerhetsskyddslagen. Syftet är att åstadkomma ett bättre säkerhetsskydd för verksamheter som är av betydelse för rikets säkerhet.

I säkerhetsskyddslagen finns bestämmelser om krav på säkerhetsskydd för verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som behöver skyddas mot terrorism. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat säkerhetsprövning och registerkontroll av personer som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet.

Den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft för mer än femton år sedan, den 1 juli 1996. Sedan dess har förutsättningarna för säkerhetsskyddet förändrats på många sätt. Bland annat har utvecklingen inom informationstekniken och det internationella samarbetet medfört ett ökat fokus på säkerhetsskyddsfrågor. Behovet av säkerhetsskydd för forskning och utveckling inom civila områden och information som rör samhällsviktiga system har fått en ökad aktualitet, anser regeringen.

Därför ger regeringen utredaren i uppdrag göra en allmän översyn av säkerhetsskyddslagen och det behov av säkerhetsskydd som kan finnas för olika slags verksamheter. Frågor som utredaren särskilt ska se över är bland annat tillämpningsområdet för lagstiftningen, informationssäkerhet och de krav på säkerhetsskydd som ställs i det internationella samarbetet.

Utredarens förslag ska redovisas senast den 30 april 2014.

Kommittédirektiv En modern säkerhetsskyddslag, dir. 2011:94