I en promemoria från Justitiedepartementet föreslås att barn ska få psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling samt vissa insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade om det krävs med hänsyn till barnets bästa – trots att endast en av vårdnadshavarna har samtyckt till det. Det handlar om fall där en vårdnadshavare och personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten bedömer att barnet behöver hjälp, till exempel genom behandling på BUP, men där den andra vårdnadshavaren säger nej.

I promemorian föreslås att socialnämnden ska ges befogenhet att pröva om insatsen krävs med hänsyn till barnets bästa.

Barnrättsorganisationer och vårdgivare har påtalat att barn i vissa fall inte får tillgång till hälso- och sjukvård och vissa sociala insatser som barnet har behov av på grund av att vårdnadshavarna inte är ense. Anledningen till oenigheten kan vara misstankar om våld i familjen eller en svår konflikt mellan föräldrarna efter en separation. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Promemorian Barns rätt till vård och sociala insatser stärks (Ds 2011:5)